Algemene Voorwaarden
&
praktische informatie

 

Praktische informatie & huisregels

Afspraak annuleren

Annuleren van een afspraak is kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de behandeling, daarna zal ik 50% van de kosten van de behandeling alsnog in rekening brengen.

te laat komen

Wanneer je te laat bent gaat dit ten koste van jouw eigen tijd.

Betaling & Cadeaubonnen

Betaling contant ter plaatse. Er zijn nog géén pin faciliteiten. Indien de betaling plaatsvindt via een cadeaubon is deze niet in te wisselen voor contant geld. Daarnaast is er ook geen teruggave wanneer je minder dan de cadeaubonwaarde afneemt.

Recht tot weigering behandeling

Ik behoud mij het recht voor cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen, alcohol of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie. Bee Actif geeft géén erotische massages en behoudt het recht mensen die hierom te vragen de praktijk te verlaten zonder restitutie van gelden.

Mobiele telefoons uit

Om mijn aandacht volledig bij u te hebben en mij te concentreren op uw behandeling neem ik tijdens behandelingen geen telefoons/apps/sms aan. Ik vraag u uwzelf deze dienst ook te bewijzen en uw telefoon niet mee te brengen de praktijk in, uit te zetten of de vliegtuigstand in te schakelen. De telefoon op "stil" zetten is niet afdoende.

FACILITeiten

De praktijk is gevestigd in het woonhuis van Bee Actif. U kunt via de voordeur de praktijk betreden. Het kan zijn dat u verzocht wordt in de hal te wachten (indien u bijvoorbeeld wat aan de vroege kant bent). De praktijk is direct na de trap, voorbij de hal (even de deur door dus) aan de linkerzijde. In principe u wordt netjes opgehaald en kunt u wachten. Rondlopen door het privé huis wordt niet gewaardeerd. In de hal is een toilet voorzien indien nodig (wanneer u door de voordeur komt, eerste deur rechts). U hoeft niets mee te brengen; u hoeft dus niet uw eigen handdoeken, olie, tape en dergelijke mee te brengen. Bee Actif verzorgd dit.

contra-indicaties | MEDIsche aandachtspunten

Er zijn redenen wanneer er niet, of gedeeltelijk niet behandeld mag worden. Zeker massage kent een aantal duidelijke contra-indicaties. Deze vindt u terug bij algemene richtlijn voor | na behandeling. Indien u geen notie neemt van een contra-indicatie en u komt toch naar een afspraak, behoudt Bee Actif het recht a. niet te behandelen en b. de behandeling door te belasten

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHANDELING

Op alle overeenkomsten tot behandeling, diensten en/of levering van goederen door ‘Bee Actif’ zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen;  

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Behandelaar:  De eigenaar van ‘Bee Actif’ of een behandelaar in dienst van ‘Bee Actif’ of handelend onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar, belast met werkzaamheden en bevoegd tot het uitvoeren van behandelingen. 

Patiënt/Cliënt:  de cliënt (mens) die voor  een behandeling komt. 
 
Behandeling: Het (laten) doen van onderzoek en behandeling alsmede het houden, huisvesten en verzorgen van de patiënt en/of het verlenen van enige andere diensten waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een patiënt dan wel de cliënt. 
 
Behandelingsovereenkomst:  Een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbintenis waarbij de cliënt om een behandeling verzoekt en de behandelaar dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van de behandelaar om een behandeling te starten waarbij de cliënt op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen) accepteren. 
 
A. Patiëntenbehandeling

1. Een overeenkomst tot behandeling komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra de aanbieding van de patiënt voor behandeling aan de behandelaar door de cliënt, dan wel zijn vertegenwoordiger of houder van het dier, hoe ook genaamd,  wordt gevolgd door een acceptatie voor behandeling door de behandelaar. De aanbieding van de patiënt kan mondeling, telefonisch en/of fysiek geschieden.  2. Van acceptatie is sprake zodra de behandelaar een aanvang neemt met de behandeling dan wel een datum en/of tijdstip voor behandeling heeft bepaald, dan wel een toezegging heeft gedaan om de behandeling op een nog nader te overeen te komen tijdstip te zullen uitvoeren.
3. Er is eveneens sprake van een rechtsgeldige en bindende overeenkomst zodra de cliënt verzocht heeft om de levering van goederen of  diensten anders dan een behandeling en de behandelaar heeft toegezegd aan dit verzoek van de cliënt te zullen (gaan) voldoen.
4. Indien de aanbieder niet beschikt over een schriftelijke volmacht van de eigenaar, is hij gehouden de verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen ingeval de eigenaar de volmacht betwist.
5. Bevoegd tot de acceptatie van overeenkomsten  zijn uitsluitend de behandelaar of een door hem/haar aangewezen collega.  
6. De behandelaar heeft het recht om het sluiten van een behandelingsovereenkomst ten aanzien van een haar aangeboden patiënt  en/of de levering van bepaalde goederen en/of diensten te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien de behandelaar van mening is dat behandeling van de patiënt geen, althans onvoldoende kans op succes heeft dan wel  indien de behandelaar van mening is dat verdere behandeling niet in het belang van het dier is.
7. In bijzondere gevallen kan de behandelaar de acceptatie afhankelijk stellen van de voldoening van een door haar bepaalde waarborgsom, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbetaling van een deel van de door de behandelaar te maken kosten voor de behandeling, dan wel vooruitbetaling te verlangen van de te maken kosten. 
8. De behandelaar kan in door haar nader te bepalen gevallen stellen dat vooraf door cliënt een akkoordverklaring getekend moet worden voor de te verrichten Behandeling en de daaraan verbonden kosten en risico’s. De behandelaar is ten allen tijde gerechtigd bij deze akkoordverklaring het overleggen van een geldig identiteitsbewijs.  
9. De behandelingsovereenkomst verplicht de behandelaar uitsluitend tot het leveren van een behandeling met inachtneming van  alle betrokken belangen. De behandelaar is evenwel niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald en/of voorzien resultaat.
10.  Met wensen van de cliënt wordt rekening gehouden tenzij dat naar oordeel van de behandelende behandelaar niet bijdraagt tot een optimaal behandelingsresultaat  of deze wens leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen de behandeling, dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften.
11. Indien de patiënt tijdens de behandeling door de behandelaar overlijdt zal tenzij anders overeengekomen de cliënt op eigen rekening zorg dragen voor afvoer van het stoffelijk overschot. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de crematie of begrafenis. De kosten van de crematie/begrafenis alsmede eventuele vervoers- en bewaarkosten komen voor rekening van de cliënt.
12. Op uitdrukkelijk wens van de cliënt wordt de behandeling voortijdig beëindigd, mits de cliënt hierover tevoren met de behandelende behandelaar overleg heeft gepleegd. In dit overleg licht de behandelaar de cliënt in over de mogelijke gevolgen van deze beëindiging. 13. Indien een behandelingsovereenkomst eenzijdig wordt geannuleerd door de cliënt is de cliënt gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden, waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend zijnde: alle kosten van de voor de behandeling reeds gereserveerde: tijd, ruimtes, apparatuur, goederen en/of door derden reeds gemaakte kosten ten behoeve van de patiënt of cliënt alsmede voor de behandeling reeds speciaal bestelde goederen.  
14. De behandelaar kan eenzijdig de (voortzetting van)  behandelingsovereenkomst annuleren indien :

  • het vertrouwen tussen behandelaar en cliënt op zo ernstige wijze is verstoord de behandelaar geen werkbare situatie meer aanwezig acht.

  • de behandelaar van mening is dat een (voortzetting van de) behandeling van haar redelijkerwijs niet verlangd kan worden omdat er geen redelijke kans meer is op een beoogd en/of gewenst resultaat.

Cliënt zal van een dergelijke beslissing  zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. De cliënt blijft verplicht de tot dan toe gemaakte behandelingskosten te voldoen.
15. De osteopaat heeft het recht bij het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst gebruik te maken van derden, zonder dat dit eerst aan cliënt behoeft te worden medegedeeld. 

B. Betaling

1) De overeenkomst verplicht de cliënt tot betaling conform de tarieven van de behandelaar. De meest voorkomende tarieven staan op de website vermeld.
2) Aan de cliënt kan op zijn verzoek vooraf een raming van de te verwachten kosten worden verstrekt. Aan deze raming kunnen in beginsel geen rechten worden ontleend daar het nadrukkelijk slechts een schatting betreft. Kostenramingen dienen door een osteopaat en de eigenaar te zijn voorzien van een schriftelijk aantekening voor zijnde gezien en akkoord.
3) Kostenramingen betreffen uitsluitend de op deze raming specifiek vermelde behandelingen en eventueel goederen. De kosten van nabehandelingen en/of onverwachte dan wel al dan niet voorzienbare complicaties zijn nimmer bij een afgesproken dan wel geschatte  prijs inbegrepen en komen altijd volledig voor rekening van Cliënt.
4) Bij het in rekening brengen van verblijfkosten aan de cliënt gelden de dag van opname en de dag van ontslag c.q. afhalen  van de patiënt als volledige verzorgdagen.
5) De betaling is verschuldigd:
     1. Primair contant terstond na beëindiging van de behandeling dan wel bij het afhalen van de patiënt of bestelde goederen.
    2. Naar keuze van de behandelaar kan in uitzonderingsgevallen worden ingestemd met betaling binnen veertien dagen na de factuurdatum. In dat geval zijn extra administratiekosten verschuldigd en zal incasso via een incassobureau plaatsvinden mede onder de art. B lid 7 genoemde voorwaarden.  
6) Mocht cliënt niet terstond kunnen of willen betalen en de behandelaar is om haar moverende redenen niet bereid een factuur uit te reiken, dan zal de behandelaar gebruik maken van het haar wettelijk toekomende retentierecht en de patiënt en/of de goederen onder zich houden. Ingeval van retentie van een patiënt komen de huisvestings- en verzorgingskosten conform praktijktarief volledig voor rekening van de cliënt, met inachtneming van het gestelde in B sub 11 van deze Algemene Voorwaarden.
7) In bijzondere gevallen kan een betalingsregeling overeen gekomen worden. Hiertoe kan de klant contact opnemen met het incassobureau dat namens Paard Actief handelt. Bij een betalingsregeling kunnen hiervoor extra kosten in rekening gebracht aan de cliënt door het incassobureau.  
8) De cliënt is te allen tijde verplicht tot betalen en is aansprakelijk bij in gebreke blijven hiervan. Dit geldt derhalve ook in geval de kosten vallen onder de dekking van een door cliënt afgesloten verzekering of een door derden afgesloten verzekering ingeval van wettelijke aansprakelijkheid van een derde. Betaling door een verzekeraar of een derde heeft uitsluitend kwijting ten gevolge voor zover de waarde van die betaling overeenstemt met het bedrag van de vordering op de cliënt.
9) Indien tot incasso, al dan niet door of via derden moet worden overgegaan, is de cliënt gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke  incassokosten. Hierbij zijn van toepassing  de betalingsvoorwaarden van het incassobureau zoals bedoeld in art  B sub 7.
10) Na afloop van de behandeling krijgt de cliënt bericht dat de patiënt kan worden opgehaald indien deze intern onder behandeling is gebleven bij de behandelaar. Indien dit niet binnen vijf werkdagen na voornoemd bericht geschiedt, worden vanaf dag 5 de verblijfskosten op 50 euro per dag gesteld en  wordt de cliënt geacht volmacht te hebben verleend aan de behandelaar om de patiënt te verkopen. Per aangetekende brief zal de cliënt hieraan worden herinnert met de mededeling dat na het verstrijken van zeven werkdagen na dagtekening van het schrijven, de behandelaar daadwerkelijk tot verkoop zal overgaan.  11) De opbrengst van een eventuele verkoop zal in mindering worden gebracht met het totaal verschuldigde. 

C. Overige bepalingen

1. Het is de cliënt niet toegestaan andere ruimten van de stallingsplaats dan de stalling van de patiënt te betreden zonder voorafgaande toestemming van de behandelaar en stalhouder(s).  
2. Ook indien de behandeling onverhoopt niet of niet volledig het gewenste resultaat geeft, dienen de volledige kosten voor de gepleegde behandeling toch zonder enige korting te worden voldaan aangezien de aangegane overeenkomst altijd het karakter van een inspanningsverbintenis heeft.  
3. De behandelaar is slechts aansprakelijk en/of kan er pas sprake zijn van een mogelijke wanprestatie indien dit het gevolg is van grove schuld of opzet. Van voorgaande is pas sprake indien cliënt dit, middels een schriftelijke verklaring van een terzake deskundige aannemelijk heeft weten te maken.
4. De behandelaar is te allen tijde gerechtigd een haar toevertrouwd dier dat acuut geraakt in ernstig lijden zonder uitzicht op herstel, te laten euthanaseren door een dierenarts, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de eigenaar of eventuele andere rechthebbende. Wel zal de behandelaar waar mogelijk zoveel mogelijk  proberen de cliënt vooraf  te informeren over de ontstane situatie.  
5. De cliënt is verplicht om de door de behandelaar te verrichten prestatie, behandelingen en/of te leveren goederen onverwijld na ontvangst of uitvoering te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De cliënt dient klachten over de verrichte diensten, behandelingen en/of goederen binnen 7 dagen nadat het gebrek en/of onvolkomenheid aan de cliënt kenbaar is geworden en/of had kunnen worden mondeling kenbaar te maken. Deze mondelinge aanzegging dient uiterlijk binnen 7 dagen door de cliënt schriftelijk bevestigd te worden.  Bij overschrijding van één dezer termijnen vervalt enige aanspraak jegens de behandelaar ter zake enig gebrek of onvolkomenheid.
6. Indien de behandelaar de klacht over de behandeling, de prestatie en/of geleverde goederen gegrond acht, heeft de behandelaar te allen tijde het recht om:
    a-  indien dat nog mogelijk is, de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
    b- indien mogelijk het gebrek alsnog weg te nemen dan welke een artikel of dienst te leveren dat zonder dit gebrek is of;
    c- het door de cliënt verschuldigde bedrag te crediteren, zulks ter keuze van de behandelaar.   

Indien de behandelaar op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de osteopaat in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke. 8. De behandelaar behoudt te allen tijde het eigendom van alle voor de behandeling gebruikte hulpmiddelen (eventueel verstrekt door een dierenarts), originele afschriften, Patiëntenkaarten, laboratoriumuitslagen en alle andere bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s die betrekking hebben op de behandelde patiënt. De cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van de informatiedragers en/of andere bescheiden. 9. Op alle (behandel)overeenkomsten tussen de behandelaar en de cliënt is uitsluitend het Nederlands Recht van Toepassing.  In geval van een geschil dat behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank in de plaats van vestiging van de behandelaar bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de behandelaar een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.